Show caves of the Czech Republic are open again Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jaskinia Na Turoldu

CHARAKTERYSTYKA

Kras Południowomorawski

są to tereny wapienne na samym południu Moraw, Wzgórza Pawłowskie, rozciągnięty grzbiet z urozmaiconym reliefem wynurzający się na długości 10 kilometrów i szerokości 7 kilometrów z Obniżenia Dyjsko-Svrateckiego między Mikulovem, Věstonicami i Pavlovem. Tworzą je drugorzędowe, jurajskie i kredowe wapienie, które należą do pasm geologicznych Zachodnich Karpat. Do tej pory osiemnaście znanych jaskiń znajduje się w górze Turold, Svatý kopeček, Šibeniční i Růžový vrch, na Tabulová hora, Martinka, Kotel, Soutěska i Mušlov. Największy podziemny system tworzy Jaskinia Na Turoldu-Lisia dziura.

Jaskinia Na Turoldu

  • znajduje się przy północnym skraju Mikulova w opuszczonym kamieniołomie pod szczytem Turold (385 m n. p. m.);
  • została odkryta podczas wydobycia kamienia w 1951 roku niedaleko już wcześniej zniszczonej Jaskini Turolda;
  • jest to wyjątkowo złożony system korytarzy, komór i sal o siedmiu piętrach;
  • ma rozciągłość 1650 metrów z różnicą wysokości (deniwelacją) 47 metrów i wraz z Lisią dziurą jest największym systemem jaskiniowym w drugorzędowych wapieniach w Republice Czeskiej o całkowitej długości 3100 metrów;
  • ma ściany zamiast nacieków uformowane i zdobione unikatowymi "Turoldzkimi zdobieniami", które w naszych jaskiniach nie mają odpowiednika;
  • temperatura powietrza tu wynosi 7-9 °C, wody w jeziorach 6 °C, wilgotność względna powietrza "zaledwie" 74-84 %;
  • jest największym zimowiskiem zagrożonego "nietoperza" podkowca małego (Rhinolophus hipposideros) na Morawach Południowych;
  • Jest jedyną udostępnioną do zwiedzania jaskinią w wapieniach drugorzędowych w RC;
  • od 2004 roku ma trasę zwiedzania o długości 280 metrów ze średnim czasem zwiedzania 40 minut;
  • leży na terenie rezerwatu przyrody Turold (16,84 hektarów od 1946 roku) w Chronionym Parku Krajobrazowym i Rezerwacie Biosferycznym Pálava.